پروژه ای واقع در منطقه اسکودار -بخش آسیایی استانبول