پروژه ای لوکس در منطقه کادیکوی دربخش آسیایی در مجاورت اتوبان E5